PAR MUMS

Sarkaņkalns ir AS „Latvijas Finieris” īpašums. Kopš 2018. gada decembra beigām Sarkaņkalna teritoriju apsaimnieko Latvijas Finiera fonds ilgtspējīgai attīstībai.

Fonda darbības mērķis - nodrošināt tā pārraudzībā nodoto zemes un nekustamo īpašumu ilgtspējīgu – ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu un sociāli atbildīgu – apsaimniekošanu.

Misija. Vīzija. Vērtības

Fonda misija ir būt par:

1) gādīgu un krietnu saimnieku, racionāli izmantojot tā rīcībā nodotos zemes resursus;

2) sabiedriskās domas veidotāju, izglītojot sabiedrību un veicinot tās līdzdalību racionālā zemes izmantošanā, proti, rādīt piemēru un izstāstīt iedvesmojošu stāstu par cilvēku un vides mijiedarbību – kā ar cieņpilnu attieksmi pret dabu iespējams izmantot tās resursus, radot materiālas vai nemateriālas vērtības, aktīvu vai pasīvu kapitālu, kas kalpo par pamatu ne tikai vienas ģimenes vai uzņēmuma, bet visas Latvijas pārticībai.

Fonda attīstības vīzija ir:

1) izveidot Sarkaņkalnu par daudzfunkcionālu reģiona vides, izglītības un zinātnes, kultūras un sporta centru ar:

  • bagātīgiem dabas resursiem, sakoptu, pieejamu vidi un funkcionālu infrastruktūru;
  • kvalitatīviem un daudzveidīgiem rekreācijas un izglītības pakalpojumiem, mērķtiecīgi izmantojot digitālās tehnoloģijas;

2) īstenot citas pēc iespējas plašākas un daudzveidīgākas uz sabiedrības kopējo labumu vērstas aktivitātes, kas, ja nepieciešams, ļautu Fondam pretendēt uz sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Fonds savā darbībā iedzīvina koncerna “Latvijas Finieris” pamatvērtības:

  • drošība: veidot drošu vidi un rīkoties ilgtspējīgi;
  • cieņa: cienīt vienam otru un veicināt godprātību, lojalitāti un uzticēšanos;
  • attīstība: pilnveidoties pašiem un veicināt citu izaugsmi;
  • uzņēmība: būt sava darba saimniekiem – ieraudzīt, uzņemties, izdarīt.

Partneri

 Latvijas Finieris logo