Stāstu konkurss
  „Bērziņs Sarkaņkalnā”

Vēlamies paziņot, ka  "Bērziņš Sarkaņkalnā" stāstu konkursa termiņš tiek pagarināts līdz 15. aprīlim un darbus var iesūtīt arī elektroniski bez paraksta uz e – pasta adresi: sarkankalns@finieris.lv, konkursa darbus var iesūtīt līdz 15. aprīlim. Darbu iesūtot elektroniski tā autortiesības automātiski nonāk Latvijas Finiera fondam ilgtspējīgai attīstībai īpašumā un to ir tiesības publicēt, un izmantot saviem ieskatiem.
NOLIKUMS


1.      VISPĀRĒJIE  NOTEIKUMI

1.1. Konkursu rīko – Latvijas Finiera fonds ilgtspējīgai attīstībai.

1.2. Konkursa mērķis - aktualizēt dabas vērtību apzināšanos un novērtēšanu sabiedrībā. Veicināt bērnos radošo pašizpausmi un prasmi darbos atklāt savas sajūtas par apkārtējo vidi, veicinot interesi par dabas procesiem.

1.3.  Konkursa  uzdevumi:

         Aprakstīt  Bērziņa dzīvi Sarkaņkalnā, kā viņš ir nonācis Sarkaņkalnā?  Kā norit viņa ikdiena, kā viņš sadzīvo ar dabu un ko jaunu viņš no tās iemācās?

1.4.  Konkursā var piedalīties jebkurš bērns vai jaunietis, kas iesniedz pieteikumu dalībai konkursā.

1.5. Ar konkursa Nolikumu var iepazīties mājas lapā www.sarkankalns.lv, kā arī saņemt elektroniski, sūtot pieprasījumu uz adresi sarkankalns@finieris.lv 

1.6.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš konkursam.    Pieteikumu iesniegšana sākas 2020. gada 23. marta un piedāvājumus var iesniegt līdz 2020.    gada 1.aprīlim.  Pieteikumu 1__pielikums jāiesniedz  kopā ar stāstu sūtot uz adresi: Latvijas   Finiera fonds ilgtspējīgai attīstībai. Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV 4604 Latvija.

1.7.   Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Nolikumā norādītā termiņa, netiek izskatīti.

   

2.   KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN NOFORMĒŠANA

 

2.1.   Piedāvājumi iesniedzami līdz 2020.gada 1. aprīlim sūtot pa pastu uz norādīto adresi.

2.2.   Katrs pretendents iesniedz latviešu vai latgaliešu  valodā rakstītu (datorrakstā) stāstu. Iesniedzot darbu, konkursa dalībnieks apliecina, ka konkursā piedalās labprātīgi un neiebilst pret stāstu publiskošanu. Iesniegto darbu  skaits nav ierobežots.

         Stāsta apjoms nedrīkst pārsniegt - datorrakstā (burtu lielums 12) 3 lpp.

         Stāstam var pievienot  vizuālus materiālus, fotogrāfijas , fotokopijas u.c.

         Piedāvājumam jāpievieno aizpildīta Pieteikuma anketa (skat. pielikumu Nr.1).

 

3.    IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA

 

3.1. Iesniegtos piedāvājumus izvērtē Latvijas Finiera fonda ilgtspējīgai attīstībai izveidota žūrijas komisija.

3.2. Visi noteiktā kārtībā iesniegtie piedāvājumi tiek izskatīti līdz 2020.gada 17. aprīlim.

3.3.  Komisija nosaka labākos darbu, kas tiek atlasīti pēc šādiem kritērijiem:

 

 

Nr.

Vērtējuma veids un saturs

Punkti

1.

Atbilstība konkursa mērķim

1-5

2.

Loģiski izklāstīta sižeta līnija

1-5

3.

Valodas labskanība

1-5

 

3.4.   Par konkursa uzvarētājiem tiks atzīti to darbu autori, kas ir saņēmuši vislielāko punktu skaitu. Papildus tiks piešķirtas arī veicināšanas balvas.

3.5.   Konkursam piedāvātie darbi  tiks  izmantoti Latvijas Finiera fonda ilgtspējīgai attīstībai Sarkaņkalna attīstības vīzijai.

4.    KONKURSA UZVARĒTĀJI UN APBALVOJUMI

 

4.1. Pretendenti, kas konkursa kārtībā tiek atzīti par uzvarētājiem, saņem balvas no Latvijas Finiera fonda ilgtspējīgai attīstībai.

1. Vieta 100 EUR vērtībā

2. Vieta 70 EUR vērtībā

3. Vieta 50 EUR vērtībā

 

5.    Konkursa komisijas tiesības un pienākumi

 

5.1.  Konkursa uzvarētājs tiek noteikts ar konkursa vērtēšanas komisijas lēmumu.

5.2.  Komisijai ir tiesības:

      5.2.2.  neizskatīt piedāvājumus, kas neatbilst konkursa Nolikuma prasībām,

      5.2.3.  pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā,

5.3.  Komisijas pienākumi:

     5.3.1.  izskatīt pretendentu iesniegtos darbus;

     5.3.2.  noteikt konkursa uzvarētājus.

 

6. Pretendentu tiesības un pienākumi

 

6.1. Līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jebkurš dalībnieks var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu.

6.2. Iesniedzot pieteikuma anketu konkursam, pretendents piekrīt visām konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

6.3.  Darbus pēc konkursa atpakaļ neizsniedz.
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .